• 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

   

  اغلب ساختمان های بزرگ تجاری و اداری و تقریبا تمامی بناهای قدیمی که امروزه در سطح شهر حتی به منظور سکونت شهروندان مورد استفاده قرار میگیرند، فاقد مدل و نقشه های وضع موجود یا ازبیلت می باشند. امروزه در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی یک ضرورت انکار ناپذیر است و هرگز جنبه تجملاتی ندارد، هر چند بی اطلاعی از آنچه امروزه در صنعت دنیا اتفاق می افتد می تواند منجر به چنین اظهار نظرهای سطحی و ساده لوحانه ای گردد، اما سالهاست که بشکلی جدی این موضوع در جهان مورد توجه کارفرمایان است. جایی که هزینه کردن برای پروژه های مرتبط با این ساختمان ها مستلزم نگاهی مهندسی، مسئولانه و بلند مدت است.

  ضعف و پراکندگی اطلاعات وضع موجود یا نقشه های ازبیلت در ارتباط با معروفترین بناهای شهری هم صدق میکند. البته بخشی از این موضوع به نوظهور بودن تکنولوژی های اسکن لیزری در جهان هم باز میگردد. این تکنولوژی در 17 سال گذشته در جهان مطرح شده و پیش از آن در حد یک خیال پردازی و رویای مهندسی بوده است. اما امروزه برای انجام پروژه های اقتصادی مهندسی و معنی دار در بهینه سازی ها، بازسازی ها و نوسازی ها، چاره ای غیر از اسکن لیزری و استخراج مدل های وضع موجود نیست. هر اقدامی که بصورت سنتی در تخریب و بازسازی این ساختمان ها و ... در دستور کار قرار میگیرد بی تردید آثار زیانباری از جهت مهندسی و اقتصادی دارد. هر چند در یک نگاه سهوی و غیر مسئولانه و در جهت منافع سنتی برخی افراد و ... صحنه میتواند طور دیگری چیده شود!!

  More in this category: « کشتی سازی شهری »