• 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

   

  ایجاد مدل کامپیوتری برای پیاده سازی پروژه های صنعتی، امروزه امری بسیار رایج است. مدل ازبیلت ابر نقاط که محصول اسکن لیزری محیطی می باشد، جایی است که بتوان به همه آنچه که جهت اجرا تدبیر شده، احاطه و تسلط داشت. نکته بسیار مهم اینکه اصلاح و مناسب سازی طرح های مهندسی در مدل های الکترونیکی پیش از اینکه وارد فاز اجرا شود در مقایسه با آنچه در هنگام اجرا می تواند هزینه ساز باشد تقریبا هیچ است.

  در ارتباط با پروژه های کشتی سازی که کل موضوع طراحی رابطه تنگاتنگ با فضاهای بسیار کوچک و فشرده می باشد در اختیار داشتن و یا ساخت مدل متناظر الکترونیکی برای محوطه ای که قرار است طرح جدید در ارتباط با آن فضا پیاده سازی شود، پیش از آغاز عملیات کارگاهی به مراتب جدی و اثرگذار است.

  اشکال هندسی ایرودینامیکی و اعوجاج های بدنه کشتی ها میتواند در صورت سهل انگاری و ساده سازی های ساده لوحانه حتی وضعیت را بغرنج تر هم میکند. در ارتباط با پروژه هایی که درگیر وضع موجود این سیستم ها هستند و نوسازی بخش هایی از کل مجموعه در دستور کار است، پروژه ابعاد بسیار پیچیده تری دارد. عملیات اسکن لیزری سه بعدی و هدایت پروژه در مسیری که منجر به ایجاد مدل دوقلو و متناظر الکترونیکی گردد در صنعت امروز جهان بسیار رایج تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. در اختیار داشتن مدل وضع موجود از بدنه کشتی ها سازندگان را در پیش­ساخت بخش های جدید و نیز نوسازی قسمت های قدیمی موجود یاری می دهد. تولید مدل ازبیلت مانند آنچه که شرکت روبش راهبرد انرژی در پروژه هایی برای موتور خانه کشتی ها در دستور کار داشته، امکان تعبیه تجهیزات جدید در داخل موتور خانه های بسیار فشرده این کشتی ها را از جهت فیزیکی فراهم می نماید.

  More in this category: « صنعت و معدن معماری »